Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze
Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty

 

Sklep internetowy portalu Szlak Pianisty prowadzony jest przez:

Stowarzyszenie Monopol Warszawski z siedzibą w Warszawie przy Ząbkowskiej 27/31, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000074165, NIP 1132360581, REGON 01517457600000 (dalej jako „Stowarzyszenie”).

 

SŁOWNICZEK:

Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Monopol Warszawski z siedzibą w Warszawie przy Ząbkowskiej 27/31, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000074165, NIP 1132360581, REGON 01517457600000 .

Sklep Internetowy portalu Szlak Pianisty – prowadzony przez Stowarzyszenie sklep internetowy dostępny pod domeną internetową szlakpianisty.pl.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której została przyznana zdolność prawna, korzystająca ze Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym portalu Szlak Pianisty w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)).

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym portalu Szlak Pianisty, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Stowarzyszenia podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Centrum Wsparcia Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu 22 619 9610 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej adres: sklep@szlakpianisty.pl.

Punkt Odbioru – Siedziba Stowarzyszenia przy ul. Ząbkowskiej 27/31 w Warszawie.

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym portalu Szlak Pianisty, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiegokolwiek działania, które mogłoby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 5. Stowarzyszenie w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty spowodowane przez siłę wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty nie wymaga rejestracji, jednakże samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty wymaga wypełnienia formularza zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu.
 7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayPal Polska. Przedmiotowe usługi świadczy PayPal Polska
  z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, NIP 5252406419, REGON 141108225, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289372, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 506 500,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego na stronie www.paypal.pl.

§2 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty

 1. W celu dokonania zakupu w Sklepie Internetowym portalu Szlak Pianisty należy wypełnić formularz zamówienia, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Wypełnienie formularza, o którym mowa w pkt 1. powyżej odbywa się poprzez wpisanie przez Klienta danych niezbędnych do dokonania zamówienia poprzez portal Szlak Pianisty.
 3. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty, są nieodpłatne.
 4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty mogą być zgłaszane Stowarzyszeniu za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 8 regulaminu.
 5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy powiadomienia o możliwości odbioru zamówienia opłaconego z góry w Punkcie Odbioru. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za wydanie zamówienia osobom, które przedstawiły dane umożliwiające odbiór zamówienia z Punkcie Odbioru. Przekazanie powiadomienia o możliwości odbioru zamówienia jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wydanie zamówienia w Punkcie Odbioru osobie, która przedstawiła prawidłowe dane.

§3 Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 3. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje w Sklepie Internetowym portalu Szlak Pianisty nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§4 Warunki realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
 3. wypełnić formularz zamówienia;
 4. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 5. potwierdzić odbiór produktu w Punkcie Odbioru;
 6. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
 7. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” ” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności;
 8. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony Klientowi do Punktu Odbioru.
 9. Stowarzyszenie uprawnione jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.
 10. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Stowarzyszeniu oferty zawarcia umowy sprzedaży (zamówionego produktu).
 11. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Stowarzyszenie zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Stowarzyszenia o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej.
 12. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Stowarzyszenia nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Stowarzyszenie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 13. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Stowarzyszenie może zaproponować Klientowi:
 14. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Stowarzyszenie będzie zwolnione z obowiązku realizacji zamówienia);
 15. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Stowarzyszenia będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
 16. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 17. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Stowarzyszenia), Stowarzyszenie zapewni Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu.
 18. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Stowarzyszenia), Stowarzyszenie może anulować zamówienie w całości.
 19. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9-10 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Stowarzyszenie zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 11 regulaminu.

§5 Modyfikacje zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Stowarzyszenie przesyłki z przedmiotem zamówienia (o statusie realizacji zamówienia Klient powiadamiany jest mailowo na adres podany w formularzu zamówienia). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.
 2. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta.
 3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do Centrum Wsparcia Klienta.

§6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zapłaty za zamówiony produkt można dokonać:
 2. podczas odbioru przedmiotu zamówienia w Punkcie Odbioru – gotówką;
 3. przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Stowarzyszeniem.
 4. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.

§7 Czas realizacji zamówień

Stowarzyszenie zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych, tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Punktu Odbioru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

§8 Warunki reklamacji

 1. Stowarzyszenie jest odpowiedzialne wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Stowarzyszenie odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) od dnia wydania produktu Klientowi.
 2. Stowarzyszenie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Stowarzyszenie Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Stowarzyszenia i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji znajduje się na odwrocie faktury)
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Stowarzyszenie niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Stowarzyszenie zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Stowarzyszenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Stowarzyszeniu za nabycie danego produktu.

§9 Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Stowarzyszenie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Stowarzyszenie nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
 3. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Stowarzyszenie może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Stowarzyszenia;
 4. korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

§10 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:
 2. kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta;
 3. samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty.
 4. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym portalu Szlak Pianisty w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu po odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :
 • od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
 • od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się na odwrocie faktury).
 2. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Stowarzyszeniu produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Stowarzyszenie zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.
 3. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
 4. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Stowarzyszeniu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:
 5. w Punkcie Odbioru – podczas odbioru przesyłki;
 6. po odebraniu przesyłki w Punkcie Odbioru – w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Wówczas produkty, co do których Konsument odstąpił od umowy, należy zwrócić je w Punkcie odbioru.
 7. Stowarzyszenie nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§11 Zwrot należności Klientom

 1. Stowarzyszenie dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
 2. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
 3. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
 4. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Punkcie Odbioru i było uprzednio opłacone z góry;
 5. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 6. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Stowarzyszenie może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Stowarzyszenie dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej.
 8. Jeśli zamówienie było opłacane za pomocą różnych form płatności to zwrot nastąpi proporcjonalnie i za pomocą form, z jakich skorzystano dokonując płatności.
 9. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Stowarzyszeniu numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Stowarzyszeniu takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 10. W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w Punkcie Odbioru, a zamówienie:
 11. zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w Punkcie Odbioru;
 12. zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4.
 13. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego lub karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Stowarzyszenia zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

§12 Promocje

 1. Na stronach Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
 2. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
 3. promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
 4. pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;
 5. zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.
 6. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 7. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
 8. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 9. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane.
 10. W przypadku braku któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Stowarzyszenie poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu.
 11. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 11 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
 12. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

§13 Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych osobowych podanych przez niego w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym portalu Szlak Pianisty. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Stowarzyszenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym portalu Szlak Pianisty.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie, tj. Stowarzyszenie Monopol Warszawski z siedzibą w Warszawie przy Ząbkowskiej 27/31 wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000074165, NIP 1132360581, REGON 01517457600000 .
 3. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym portalu Szlak Turysty, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane poprzez zwrócenie się Klienta z taką prośbą na adres mailowy sklep@szlakpianisty.pl.
 5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty poświęconej polityce prywatności.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty były na najwyższym poziomie, jednakże Stowarzyszenie nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty,
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Stowarzyszeniu statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym portalu Szlak Pianisty. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy portalu Szlak Pianisty korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
 9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Stowarzyszeniem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Stowarzyszenia.
 10. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Stowarzyszenie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego portalu Szlak Pianisty zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

© Copyright Szlak Pianisty